اختصاصی

بهترین فیلم های دهه 2010 - 2019  درخت زندگی

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فصلنامه علمي پژوهشي نگره نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 812
پژوهش زبان و ادبيات فارسي - جهاد دانشگاهی نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 5164
نشريه پژوهش زبان و ادبيات فارسي نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4332
نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز) نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4166
نشريه نامه فرهنگستان نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4646
مجله علوم روانشناختي نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 6085
نشريه روانشناسي نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4378
فصلنامه بوستان ادب (علوم اجتماعي و انساني شيراز) نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 5374
ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 4077
فصلنامه ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) نوشته شده توسط تحریریه آکادمی هنر 9185

تحلیل رویکرد

بانک اطلاعات هنری